Your location: The Papier Mache ResourceGalleriesTiva Noff

Tiva Noff

Tiva Noff

Welcome to Tiva's gallery! Simply click on the item that you are interested in below to see an enlarged picture and information.

  • Israel Location: Israel
  • E-mail E-mail:
  • Website Website: here

Introduction

Hi dear visitors
I've been painting for many years, but papier mach became my true love ever since i discoverd it.I create and teach in Ramat Gan.
Here are a few of my works.
i'm looking forward to recieve you'r opinions.
Hope you enjoy,
Tiva

ùìåí ìàåøçéí,
ááòìåúé ôòåèåï éöéøúé ìéìãéí, àìéå îå÷ãù îéøá æîðé.
áîòè äôðàé ùðåúø ìé àðé îúîëøú ìôéñåì áòéñú ðééø åâí îòáéøä ñãðàåú áðåùà
î÷ååä ùúäðå îäâìøééä åîöôä ìúâåáåú
úåãä,
èéáä

My gallery

Back to the galleries