Your location: The Papier Mache ResourceGalleriesMichal Doron

Michal Doron

Michal Doron

Welcome to Michal's gallery! Simply click on the item that you are interested in below to see an enlarged picture and information.

  • Israel Location: Israel
  • E-mail E-mail:
  • Website Website: here

Introduction

Hello, my name is Michal Doron. Thank you for visiting my info page !

I am an art teacher with a B.A. in Special Education.

Actually I began working with papier mache by accident….over twenty years ago I bought a lovely papier mache bird as a decoration for my home.

The family puppy took a fancy to it and unfortunately caused the bird quite a bit of damage. I liked the bird so much that I decided to try and repair it by myself.

As they say, the rest is history.

I was fascinated by the artistic potential which could be found in a simple piece of paper ! I began working with papier mache and learning new techniques. Since then, years have passed and I have found papier mache to be a wonderful art form.

At my studio I hold workshops for groups of adults and children. Recently
I developed a program for schools, which can be used in conjunction with lessons on art, environment, and recycling.

I have learned that papier mache can also be used as a therapeutic medium, and have several students who are art therapists.

You are welcome visit my studio located in Kibbutz Yifat, Israel.

Michal Doron
972-4-6548768
áâìøéä ñãðä ùìé àðé î÷ééîú ñãðàåú ìôéñåì áðééø áäï àðé îìîãú àú äèëðé÷åú äùåðåú.
ëîå ëï àðé òåùä äôòìåú ááúé ñôø áîñâøú ùì ùáåò àåîðåéåú, îçæåø åàéëåú äñáéáä.
ìôøèéí ðåñôéí àôùø ìäú÷ùø
04-6548768
îéëì ãåøåï

My gallery

Back to the galleries